Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.

U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Varaždinske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec djeluje na teritoriju gradova Ivanca i Lepoglave i općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec, te samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa pomaže tijelima javne vlasti na području humanitarnog djelovanja.

Ciljevi djelovanja: 

 • Ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,
 • Doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, 
 • Poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana

Područje djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Ivanec su socijalne djelatnosti.

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec provodi slijedeće javne ovlasti:

 • Izvršava obveze RH kao potpisnice Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u dijelu poslova koji su mu povjereni
 • Organizira i vodi Službu traženja
 • Traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć 
 • Pokreće, organizira i provodi ili sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe
 • Osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju, na radu, prometnim, velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjerenja
 • Osposobljava kandidate za vozače i vozače iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi i tome vodi evidenciju
 • Provodi osposobljavanje za pružanje prve pomoći na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu
 • Organizira i provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Popularizira dobrovoljno darivanje krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju, te im dodjeljuje potvrde i priznanja
 • Ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća i katastrofa
 • Obavlja i druge javne ovlasti propisane Zakonom i Statutom

Osim javnih ovlasti obavlja i slijedeće djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima:

 • Radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a naročito djece i mladeži; sudjeluje u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti
 • Provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba
 • Organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe
 • Organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana
 • Organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih
 • Obavlja i druge djelatnosti sukladno Zakonu i Statutu

GDCK Ivanec surađuje s tijelima vlasti gradova Ivanca i Lepoglave i općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite i dr. u svojstvu povlaštenog partnera.

 

Tijela GDCK Ivanec

GDCK Ivanec ima ova tijela: 
     Skupština od 33 člana 
     Predsjednica; gđa Josipa Krtanjek
     Dva potpredsjednika: Stjepan Cerjan i Zlatko Barbir
     Odbor od 7 članova
     Nadzorni Odbor od 3 člana
     Ravnatelja: Jasminka Ruhek, dipl.soc.radnik