Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

GDCK Ivanec

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu GDCK Ivanec, GDCK Ivanec obavlja slijedeće javne ovlasti i djelatnosti:

 • traži prima i raspoređuje humanitarnu pomoć međunarodnih organizacija i drugih donatora
 • pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti; osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe
 • sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja i epidemija u zemlji i svijetu
 • organizira službu za njegu i pomoć bolesnih i nemoćnih u kući, osposobljava djelatnike za rad u službi te obučava građane i članove obitelji za njegu bolesnika
 • provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba te osoba s posebnim potrebama putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama
 • organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana
 • druge aktivnosti iz socijalnog programa

Socijalni programGDCK Ivanec obuhvaća:

 • djelatnosti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, uvjete prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, korisnike i vrstu humanitarne pomoći
 • socijalne usluge koje može pružati GDCK Ivanec i postupak za njihovo ostvarivanje
 • ostale socijalne djelatnosti (GDCK Ivanec kao posrednik u doniranju hrane i ostale djelatnosti

1. Program prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći (Sukladno Rješenju Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti od 02.05.2016. odobreno je GDCK Ivanec stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; te pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći)

Temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 102/15), Statuta GDCK Ivanec i Programa rada GDCK Ivanec na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći odobrenog od strane Ureda državne uprave u Varaždinu, GDCK Ivanec kontinuirano prikuplja i pruža humanitarnu pomoć.
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec stalni je sakupljač humanitarne pomoći kojem je Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti izdao Rješenje koji se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (od 02. svibnja 2016.) na temelju javne ovlasti propisane Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.
Sukladno trogodišnjem Programu rada GDCK Ivanec stalno prikuplja i pruža humanitarnu pomoć u svrhu osiguravanja zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane i odjeće, stanovanja, uvjeta školovanja, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba, te ublažavanja ili sprečavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.
Korisnici su socijalno-osjetljive skupine, te žrtve katastrofa, velikih nesreća i kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, te ostali korisnici sukladno Socijalnom programu GDCK Ivanec.

2. Program prikupljanja donirane hrane – sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane (NN 119/15) (Rješenjem Ministarstva zdravlja od 22.01.2016. GDCK Ivanec kao subjektu u poslovanju s hranom odobrena je registracija i upis objekta Skladište donirane hrane Crvenog križa Ivanec u Upisnik registriranih subjekata i objekata kojeg vodi Ministarstvo zdravlja. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede od 18.veljače 2016.g. GDCK Ivanec sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/15) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN 119/15) upisan je u Registar posrednika)

GDCK Ivanec kao registrirani posrednik u doniranju hrane nastaviti će sa stvaranjem uvjeta za primanje hrane od donatora odnosno građana, hrane oduzete u prekršajnim postupcima ili hrane od drugog posrednika. GDCK Ivanec o tome će voditi evidenciju, tj. bazu podataka krajnjih primatelja sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načina doniranja hrane NN 119/15.
GDCK Ivanec sukladno navedenom Pravilniku u mogućnosti je primati donacije hrane koja nije prikladna za prodaju zbog nedostatak u kvaliteti, pakiranju, označivanju, masi ili drugih sličnih razloga, a koji ne mogu utjecati na sigurnost hrane.
Donirana hrane može se donirati krajnjem primatelju koji je osoba u potrebi, koja je socijalno-ugrožena osoba i/ili osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama i osobi koja donatoru odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazu u potrebi. Doniranje hrane primatelju koji je osoba u potrebi pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama obuhvaća davanje hrane u slučaju elementarne nepogode u smislu Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Ciljevi: 

 • unaprijediti izvaninstitucionalni oblik skrbi za osobe u potrebi, kroz materijalnu pomoć  najugroženijim kategorijama građana, uz maksimalno uključivanje volontera
 • održavati i unaprjeđivati računalnu bazu podataka osoba u potrebi
 • pružiti humanitarnu pomoć te ublažiti patnju socijalno ugroženih osoba
 • unaprijediti suradnju među različitim partnerima koji se bave socijalno ugroženim osobama

Aktivnosti:

 • evidencija korisnika socijalnog programa
 • praćenje promjena u statusu korisnika (razgovori, posjete)
 • davanje informacija o pravima
 • usmjeravanje prema drugim partnerima (CZSS, jedinice lokalne samouprave, pravne i fizičke osobe)
 • prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (materijalna dobra: odjeća, obuća, igračke, invalidska pomagala, prehrambeno–higijenski paketi uoči Božića i Uskrsa , financijska pomoć) i posredovanje u razmjeni namještaja, štednjaka…
 • rad s partnerima (CZSS, zdravstvene ustanove, JLS) u cilju identifikacije najugroženijih građana, usklađivanja mogućnosti i potreba
 • rad s volonterima u cilju pružanja dobrosusjedske pomoći
 • rad s donatorima:  identifikacija i evidencija potencijalnih i stvarnih donatora, kontakti s donatorima
 • pokretanje, organiziranje i provođenje sabirnih i drugih akcija solidarnosti i pomaganja korisnicima
       1. akcija „Solidarnost na djelu“ ( četvrtak u tjednu 8.-15. listopada)
       2. „Tjedan solidarnosti HCK“ (8.-15. prosinca)
       3. kasice HCK 

Ciljana populacija: sve dobne skupine

 

3. FEAD (Fond europske pomoći za najpotrebitije)

Hrvatski Crveni križ, će u 2017.g nastaviti s provođenjem projekta ''Humanitarni paket za središnju Hrvatsku'' iz sredstava FEAD-a kao nositelj projekta sa 26 društava Crvenog križa, među kojima i Gradskim društvom Crvenog križa Ivanec kao jednim od partnera u projektu.
Korisnici Projekta prema odobrenim kriterijima u projektnoj prijavi su siromašne osobe i osobe u riziku od siromaštva prema 5 kriterija: 

          I. Korisnici koji automatski ulaze u podjelu paketa 

     1. Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade (ZMN), kojima je pravo utvrđeno rješenjem nadležnog CZSS. Za iste je potrebno utvrditi jesu li potencijalni korisnici već korisnici nekog drugog socijalnog programa (npr. dostava toplog obroka, korisnik pučke kuhinje s uputnicom CZSS…) koje financira MSP/JLS/DCK i takve korisnike u obvezi smo privremeno deaktivirati kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje.

          II. Ostali korisnici (koje ćemo utvrditi nakon konačnog popisa korisnika ZMN). Ove korisnike GDCK Ivanec može utvrditi iz vlastite baze podataka, u suradnji sa JLS, udrugama, mjesnim odborima, školama, vrtićima…). Ovi korisnici trebaju popuniti odgovarajuću dokumentaciju – zahtjev za pomoć sa popisom svih članova zajedničkog kućanstva, prihodima i oblicima pomoći koje obitelj ostvaruje. U ukupna primanja ulaze primanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (npr. osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, naknada do zaposlenja…), plaća, mirovina, dječji doplatak, alimentacija…i drugi oblici prihoda.

     2. Osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima manjim od 1.500,00 kuna (samac) ili manjim od 2.000,00 kn (dvočlano kućanstvo) 

     3. Samohrani roditelji i jednoroditeljske obitelji s ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (3.120,00 kn)

     4. Obitelji s 3 i više djece (djeca do 18 godina života) s ukupnim mjesečnim primanjima nižim od 5.705,00 kn (iznos prosječne neto plaće za svibanj 2016. prema podacima DZS). 

     5. Iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od 4 mjeseca.

     Financijska sredstva iz projekta, čija je ukupna vrijednost 8.318.509,60 kn za područje 6 županija, biti će utrošena primarno na nabavku prehrambenih i higijenskih namirnica, na popratne mjere i administrativne troškove. 
    Za područje Gradskog društva Crvenog križa Ivanec ukupna vrijednost projekta za 544 korisnika paketa hrane u 3 podjele i 554 korisnika paketa higijene u jednoj podjeli iznositi će prema sadašnjim podacima 187.971,08 kn. Ovi podaci tijekom godina biti će podložni promjenama.
     Paketi hrane i higijene biti će pripremljeni prema dobnim skupinama (0-4; 5-14; 15+), dakle, za svakog korisnika/osobu.

Projekt će zbog svojeg velikog obujma biti proveden u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, te drugim subjektima, suradnicima i volonterima iz lokalnih zajednica koje GDCK Ivanec svojim radom pokriva.